Skip to content

De statutair bestuurder is geen ‘gewone’ werknemer. Hij /Zij heeft doorgaans een dubbele rechtsbetrekking: enerzijds staat hij in een vennootschapsrechtelijke relatie tot de rechtspersoon, anderzijds heeft hij vaak ook een arbeidsovereenkomst met diezelfde rechtspersoon en is het arbeidsrecht ook op hem/haar van toepassing.

Voor de bestuurder wordt echter in de arbeidsrechtelijke regelgeving op belangrijke onderdelen afgeweken van de positie van de reguliere werknemer, meestal in voor de bestuurder ongunstige zin.¬† Dit geldt met name ten aanzien van ontslagbescherming. Het ontslagtraject van een statutair bestuurder is anders dan van een reguliere werknemer. Na een rechtsgeldig vennootschapsrechtelijk ontslagbesluit eindigt ook de arbeidsovereenkomst met de bestuurder, zonder dat daar instemming van de bestuurder dan wel voorafgaande toestemming van het UWV of kantonrechter voor nodig is, tenzij er sprake is van een opzegverbod. Verder gelden er o.a. nog uitzonderingen voor de bestuurder ten aanzien van de ketenregeling, heeft de bestuurder geen bedenktermijn na het sluiten van een be√ęindigingsovereenkomst en is herstel van de dienstbetrekking na ontslag niet mogelijk.

Ons kantoor kan zowel de bestuurder als de onderneming met raad en daad bijstaan in een ontslagtraject van de statutair bestuurder en/of adviseren over andere vraagstukken ten aanzien van diens positie.

Back To Top