Skip to content

Er kunnen zich vele omstandigheden en oorzaken voordoen op grond waarvan een werkgever en/of een werknemer de arbeidsovereenkomst willen beëindigen.

Naast bedrijfseconomische redenen (reorganisatie) kan het gaan om redenen die verband houden met de persoon van de werknemer, zoals disfunctioneren, veelvuldig ziekteverzuim, verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, werkweigering, verstoorde arbeidsverhouding, of andere omstandigheden die zodanig zijn dat van de werkgever niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te continueren. Ook kan er sprake zijn van dringende redenen op grond waarvan de werknemer op staande voet kan worden ontslagen.

Voor alle genoemde redenen voor ontslag gelden weer verschillende specifieke regels en voorwaarden die in acht moeten worden genomen om te komen tot een rechtsgeldig ontslag.

Zonder instemming van de werknemer kan de arbeidsovereenkomst alleen worden opgezegd indien is voldaan aan bepaalde voorwaarden en er sprake is van een redelijke grond, na verkregen toestemming van het UWV of ontbinding door de Kantonrechter.

Opzegging van de arbeidsovereenkomst is verder altijd mogelijk met instemming van de werknemer. Ook kan de arbeidsovereenkomst worden beëindigd middels wederzijds goedvinden door een schriftelijke beëindigingsovereenkomst (vaststellingsovereenkomst). Partijen treffen dan een regeling waardoor procedures kunnen worden voorkomen.

Wat wij voor u kunnen betekenen:

Ons kantoor adviseert en treedt op namens werkgevers die om wat voor reden dan ook afscheid willen nemen van een (of meer) werknemer (s). Maar ook werknemers die te maken hebben met een (dreigend) arbeidsconflict, een voorstel tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst, een ontslagaanzegging en/of op non-actiefstelling, of een ontslag op staande voet, zijn bij ons kantoor aan het goede adres. Wij kunnen u adequaat adviseren en bijstaan.

In de praktijk wordt vaak onderhandeld over een beëindigingsregeling. Wij hebben ruime praktijkervaring in het treffen van de best mogelijke regeling voor onze cliënten, maar ook in het voeren van procedures namens onze cliënten bij de Kantonrechter of het UWV, indien een regeling niet wenselijk of mogelijk blijkt.

Onze advisering omvat daarnaast alle relevante arbeidsrechtelijke vraagstukken die hiermee te maken (kunnen) hebben zoals onder meer: – transitievergoeding en billijke vergoeding; -scholing; -herplaatsingsplicht; – opzegverboden; -mogelijkheden van beroep (vernietiging van de opzegging, herstel van de arbeidsovereenkomst, wederindiensttredingsvoorwaarden); etc.

Back To Top