Skip to content

Download de Algemene Voorwaarden

 1. Langelaar Van Uden advocaten, hierna ook te noemen: “LVU”, is een Maatschap van mr J.M.J. Langelaar en mr T. van Uden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden en iedere opdracht verricht of te verrichten door of namens LVU, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde en/of aanvullende werkzaamheden.
 1. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan, en aanvaard en uitgevoerd door, LVU, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten.
 1. LVU zal bij het eventueel inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden in verband met de uit te voeren werkzaamheden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en (behoudens ingeval van deurwaardersbijstand) bij de selectie van deze derden indien en voorzover redelijkerwijs mogelijk is met de opdrachtgever, hierna: ‘’cliënt’’, overleggen. Iedere aansprakelijkheid op grond van tekortkomingen en fouten van deze derden is uitgesloten.
 1. Iedere aansprakelijkheid van LVU verband houdende met een aan LVU verstrekte opdracht dan wel door haar verrichte of te verrichten werkzaamheden is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door LVU afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de hierboven bedoelde verzekering mocht plaatsvinden is iedere aansprakelijkheid beperkt tot 2 maal het door LVU in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag exclusief verschotten en omzetbelasting, tot een maximum van € 8.500,–.
 1. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de cliënt verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart LVU tegen alle vorderingen, aanspraken en rechtsvorderingen van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden of diensten door LVU voor de cliënt verricht of die anderszins verband houden met de opdracht van de cliënt, tenzij een en ander het gevolg is van opzet of grove schuld van de zijde van LVU.
 1. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de cliënt uit welke hoofde dan ook jegens LVU in verband met door LVU verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval een jaar na het moment waarop de cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is de cliënt aan LVU honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met het toepasselijke door LVU van tijd tot tijd vastgestelde uurtarief. Naast het honorarium is de cliënt aan LVU verschuldigd: een vergoeding voor vaste kantoorkosten ter hoogte van een percentage van het honorarium, alsmede de verschotten die LVU ten behoeve van de cliënt betaalt (eventuele bijzondere kosten zoals griffierechten, deurwaarderskosten, kosten van een koerier of aangetekende post etc.). De kantoorkosten en verschotten worden separaat door LVU bij de cliënt in rekening gebracht.
 1. In beginsel worden de werkzaamheden per kwartaal – tussentijds – aan de cliënt gedeclareerd, tenzij er op een eerder tijdstip reeds een substantieel bedrag open staat, dan wel de zaak reeds eerder tot een einde is gebracht. De declaraties van LVU dienen binnen een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van declaratie, te worden betaald. Bij gebreke van tijdige betaling is LVU gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf de vijftiende dag na de factuurdatum, als bedoeld in art. 6:119 BW respectievelijk art. 6:119a BW.
 1. Indien, afhankelijk van diens inkomen, de particuliere cliënt (mogelijk) voor gefinancierde rechtsbijstand (een z.g. “toevoeging”) in aanmerking komt zal LVU hiertoe bij de Raad voor Rechtsbijstand (de Raad) een aanvraag indienen, nadat de cliënt de daarvoor benodigde documenten en gegevens heeft aangeleverd, te weten: een geldig legitimatiebewijs met vermelding van het Burger Service Nummer, geboortedatum, en het adres van inschrijving bij de Gemeente (e.e.a. indien van toepassing tevens van de partner van de cliënt). De cliënt dient alle daartoe benodigde documenten naar waarheid in te vullen en te ondertekenen.
 1. Indien de toevoeging door de Raad wordt toegewezen zullen (een gedeelte van) de kosten van rechtsbijstand in beginsel door de staat worden vergoed en zal aan de cliënt slechts een eigen bijdrage in rekening worden gebracht. De hoogte van de door de cliënt te betalen eigen bijdrage zal door de Raad worden vastgesteld. Aan de hand van de voorhanden zijnde tabel en de verstrekte inkomensgegevens van de cliënt zal de te verwachten eigen bijdrage voorlopig door LVU kunnen worden vastgesteld. In geval er een gerechtelijke procedure moet worden gevoerd komen daar door de cliënt te betalen bijzondere kosten bij, zoals griffierechten, deurwaarderskosten etc.en/of (bij verlies van de zaak) een mogelijke veroordeling in de proceskosten, zij het op basis van een gereduceerd tarief.
 1. Indien de toevoeging niet wordt toegewezen dient de cliënt de kosten van de werkzaamheden op basis van onder punt 7 en 8 omschreven honorering alsnog zelf te betalen.
 1. Het recht op een toevoeging wordt door de Raad eerst achteraf definitief vastgesteld op het moment dat het fiscale jaarinkomen bekend is. Dit kan leiden tot een verhoging van de aanvankelijk vastgestelde eigen bijdrage, welke door de cliënt alsnog verschuldigd zal zijn. Voorts geldt dat indien en voorzover achteraf door de Raad wordt vastgesteld dat het inkomen van de cliënt achteraf te hoog is gebleken om voor een toevoeging in aanmerking te komen, de cliënt de door de Raad uitgekeerde bijdrage van kosten juridische bijstand, terug dient te betalen.
 1. LVU kan in alle gevallen voor aanvang van de werkzaamheden en/of voorafgaand aan een namens de cliënt te starten gerechtelijke procedure een verrekenbaar voorschot in rekening brengen welke de cliënt verschuldigd is. De hoogte daarvan zal in redelijkheid door LVU worden bepaald.
 1. Op de dienstverlening van LVU is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. Bij eventuele klachten dient de cliënt deze binnen 3 maanden eerst aan LVU kenbaar te maken. Indien LVU er niet in slaagt de klachten te verhelpen dan staat het de cliënt vrij de klachten voor te leggen aan de Geschillen Commissie Advocatuur.
 1. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en LVU is onderworpen aan het Nederlands recht. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding voortvloeien, en die niet (meer) behoren tot de bevoegdheid van de Geschillencommissie Advocatuur, zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Deze algemene voorwaarden zijn op 18 september 2013 gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Amsterdam onder nummer 95/2013.

Back To Top