Skip to content

Het aansprakelijkheidsrecht regelt het herstel of de compensatie voor geleden schade. Afgezien van aansprakelijkheid voor schade door het niet nakomen van een overeenkomst (contractuele aansprakelijkheid – zie “contractenrecht“) kan er sprake zijn van aansprakelijkheid die voortvloeit uit de wet, bijvoorbeeld indien er schade geleden is door een onrechtmatige daad.

Wanneer u schade lijdt is het niet altijd vanzelfsprekend dat u deze schade vergoed krijgt. De hoofdregel is dat een ieder zijn eigen schade draagt. Dit is alleen anders indien er een wettelijke grondslag is, zoals bijvoorbeeld de onrechtmatige daad, op basis waarvan de schade mogelijk op iemand anders kan worden verhaald.

Aansprakelijkheidskwesties doen zich bijvoorbeeld voor bij verkeersongevallen, bedrijfsongevallen en schade veroorzaakt door werknemers (zie: ”arbeidsrecht-werkgeversaansprakelijkheid) of hulppersonen, bouwfouten, medische fouten, gebrekkige producten. Ook kan het gaan om schade veroorzaakt door een dier, kind of bezitting. In al deze situaties worden schadeclaims ingediend.

Het aansprakelijkheidsrecht is complex. Of iemand daadwerkelijk aansprakelijk is voor uw schade hangt af van alle relevante feiten en omstandigheden en de toepasselijke wettelijke regelgeving die niet altijd makkelijk is te doorgronden. Ook het vaststellen van de aard en omvang van de schade is vaak niet eenvoudig.

Wilt u uw zaak laten beoordelen om te zien of u iemand met succes aansprakelijk kunt stellen voor geleden of toekomstige schade? Of vraagt u zich af of u zelf aansprakelijk te houden bent voor schade van een ander? Langelaar Van Uden advocaten kan u bijstaan in alle aansprakelijkheidskwesties. Wij kunnen u helpen om claims te voorkomen, af te wenden of juist in te stellen.

Back To Top