Skip to content

Een goed contract is het halve werk. Het contractenrecht vormt de basis van de handelspraktijk, en regelt de rechtsverhouding tussen de partijen bij de overeenkomst. Of partijen nu bedrijfsmatig of als particulier zaken met elkaar doen, het is van essentieel belang dat de afspraken helder en juist zijn vastgelegd in een door beide partijen ondertekend contract. Dit ter voorkoming van geschillen over uitleg en uitvoering van de gemaakte afspraken.

Contractuele aansprakelijkheid

Maar wat te doen in geval een contractuele prestatie niet aan de overeenkomst beantwoordt? In de praktijk komt het regelmatig voor dat een contractspartij haar verplichtingen niet nakomt. De teleurgestelde schuldeiser kan in dat geval verschillende remedies inzetten om zijn rechten geldend te maken, waarbij aan bepaalde voorwaarden moet zijn voldaan. In het ene geval zal gekozen worden voor schadevergoeding wegens tekortkoming (wanprestatie), in het andere geval is ontbinding van de overeenkomst gunstiger, of kan beter nakoming worden gevorderd. Om te voorkomen dat de schuldeiser minder overhoudt dan mogelijk was geweest of zelfs met lege handen komt te staan is het zaak om in een concreet geval de juiste remedie te kiezen en de eventuele voorwaarden (tijdig) in acht te nemen (rekening houdend met bijvoorbeeld ingebrekestelling, verzuim, klachtplicht). Voor de wederpartij van de teleurgestelde schuldeiser is het van belang om de juiste verweermiddelen in te zetten om te voorkomen dat hij meer moet herstellen of betalen dan nodig is.

Waar het om kan gaan

Naast een goede vastlegging is het dan ook van groot belang dat u nauwkeurig te werk gaat indien uw contractspartij de gemaakte afspraken niet nakomt, of indien u daarop aangesproken wordt door uw contractspartij. Langelaar Van Uden advocaten is u daarbij graag van dienst. Binnen het juridisch kader adviseren wij u over de mogelijkheden die voor u tot het meest gunstige resultaat leiden. Komt uw leverancier de verplichtingen uit overeenkomst niet na, is er sprake van een geschil over de uitleg van het contract, heeft u een openstaande vordering op een klant of dreigt uw contractspartij met een procedure omdat u niet wil betalen voor een slecht product? Wij geven u een helder advies, zullen namens u de juiste actie ondernemen en procederen indien nodig.

Wij hebben ruime praktijkervaring op onder meer de volgende gebieden:

  • contracten, wanprestatie en schadevergoeding;
  • algemene voorwaarden;
  • beëindiging (opzeggen of ontbinden) van een overeenkomst;
  • aanmanen en in gebreke stellen;
  • vorderen van schadevergoeding;
  • het voeren van procedures over de uitvoering van de overeenkomst;
  • het innen van vorderingen of het verweren daartegen.
Back To Top